www.samtal.nu informerar om psykologi, psykoterapi och psykoterapeuter

 

   

Vanliga
Frågor om psykoterapi

Om du saknar någon fråga är du välkommen att bidra genom att maila till mig.

 

Vad samtalar man om under en psykoterapi?

Speciellt inför första terapitimmen oroar sig många helt i onödan över vad de inledningsvis skall säga. Man är så angelägen att göra ett gott intryck och vill förmedla "hela bilden". Betänk att vi terpeuter nog också vill visa oss från vår bästa sida och inser att "hela bilden" är en illusion. Det viktigaste vid de första mötena bör ju för dig vara att ta reda på om terapeuten verkar duga för dig. Börja enkelt med vad du hoppas få hjälp med och beskriv i korta drag hur ditt liv ser ut idag.

Inget är för stort eller för smått i en insiktsterapi. Du får tillfälle att tala om det som gläder, förargar, smärtar, tråkar ut och intresserar dig. Tala om det som faller dig in. Sitt tyst en stund om du inte har så mycket att säga.

Vartefter förtroendet för terapeuten växer, blir samtalen alltmer förtroliga och kommer att omfatta sådant som du kanske aldrig talat med någon om eller tänkt på som viktigt. Ibland hittar terapeuten viktiga trådar att nysta i från något du säger i förbigående.  De stora existentiella frågorna som vem du är och vad som ger mening åt ditt liv blir möjliga att begrunda tillsammans  med en medmänniska som är tränad i att hålla sina egna perspektiv i bakgrunden.

Människor söker sig till psykoterapi för att få hjälp med mentala problem av de mest skiftande slag eller för att de helt enkelt vill bli klokare - öka sin emotionella intelligens och sociala kompetens. Oftast är motiven komplexa och klarnar under resans gång. För många handlar det om att lära sig acceptera sig själva och fatta modet att inte okritiskt försöka leva upp till andras förväntningar.

I en kognitivt inriktad terapi begränsas samtalen att gälla enbart det du tillsammans med terapeuten i förväg definierat som dina problem - t ex en fobi eller en ätstörning.

Under avdelningen psykologi hittar du 16 artiklar som belyser några av de viktigaste och vanligaste samtalsämnena.

 

Vad skiljer ett psykoterapisamtal från andra samtal?

Det mest utmärkande är att psykoterapeuten i en insiktsterapi hela tiden är inriktad på dig och din psykologi och inget annat. Terapeuten avstår från mycket som hör till vanliga samtal.

Terapeuten engagerar sig alltså inte i småprat om ditt och datt om han inte bedömer att du för tillfället är så osäker att du behöver höra hans röst. Han går heller inte med på att göra timmen till en diskussionsklubb, gratulerar på födelsedagar eller framför egna åsikter om dagsläget.

Terapeuten avstår också från att tala om sitt privata liv om han inte bedömer att du skulle ha nytta av att höra om en erfarenhet han gjort i en liknande situation. Inte heller ger han uttryck för egna känslor annat än om han bedömer att du kan ha nytta av detta.

Terapisamtal omges av fasta yttre ramar. Man träffas vid samma klockslag på samma plats i 45 minuter månad efter månad. Hos de flesta terapeuter betalar man även om man är förhindrad att komma.

Allt detta kan kännas ovant i början men blir snart till en trygghet. Det är du som skall vara huvudperson.

 

Vilken terapiform passar mig bäst?

Det finns flera olika former av psykoterapi. Det kan vara bra att vara lite orienterad om detta innan du bestämmer dig. Avarter förekommer också och lockar med enkla lösningar eller dramatiska upplevelser. Under avdelningen Psykoterapi hittar du 7 artiklar om olika terapiformer.

 

Blir alla hjälpta?

Det är tyvärr inte så lyckligt att alla problem kan lösas med dagens psykoterapi och kanske inte heller med morgondagens.

Psykoterapiforskning är ett synnerligen svårt ämne i skärningspunkten mellan våra humanistiska föreställningar om en fria vilja och deterministiska teorier om biologiskt arv och inlärning. Är god psykoterapi en manipulation med förutsägbart utfall eller en dialog mellan två jämlikar som inte kan förutsägas? Kan eller bör själslivets hemligheter mätas?

Min egen livserfarenhet säger mig att sanningen finns någonstans däremellan. Jag är möjlig att manipulera och jag växer som människa i somliga möten.

Den forskning som trots allt finns visar goda resultat av psykoterapeutisk verksamhet. Under rubriken Länkar hittar du redovisningar av forskningsläget.

Vad kostar det?

Landstingen och försäkringskassorna bekostar psykoterapi endast för ett fåtal som har allvarliga mentala problem. De flesta tvingas betala ur egen ficka. Kostnaden för att gå i terapi varierar. Att gå hos en privat-praktiserande psykoterapeut kostar oftast från 800 och uppåt per session. Kostnaderna är ej avdragsgilla, men väl momsbefriade.

uppdaterad 16-07-21

 

Self-love, my liege, is not so vile a sin, as self-neglecting.

 (King Henry, Shakespeare)

Resultat av psykoterapi kräver samarbete och engagemang från dig

www.samtal.nu (c) 2016 Peter Walfridsson, Katarina Psykoterapigrupp, Tfn 08-615 11 11, e-mail