www.samtal.nu informerar om psykologi, psykoterapi och psykoterapeuter

 

 
 

Kvinnlighet
vad är en kvinna
kvinnlig psykologi

Kvinnlighet och kvinnlig psykologi är ofta schabloner som skär alla kvinnor över en kam vare sig de används av radikala eller konservativa ideologer. Strävan efter politisk och ekonomisk jämställdhet är kanske självklar för dig. Men vad är en kvinna? Vad är en man? Är du ett exempel på en kategori eller har du rätt att definiera dig själv? Och vad händer då?

Vad betyder jämlikhet i nära relationer för dig? Tillåter just din psykologi dig att lämna underkastelse bakom dig, utan att du själv blir dominant och kontrollerande? Kan du hitta någon som vill detta med just dig? Är ditt liv bortkastat om du inte lyckas etablera jämlikhet?

Förutfattade meningar om hur din psykologi bör se ut och din egen sanning går ofta inte ihop. Det är faktiskt du som är den främsta experten på dig själv!

 

Kvinnlig styrka

Starka kvinnor skrämmer och lockar. Vågar du vara stark, hävda dina intressen och sätta gränser? Och, om du vågar vara stark, vågar du också visa dig behövande och vara mottaglig i samma relation? Annars riskerar du att din styrka blir ett hinder för närhet och intimitet. Du blir oberörbar och ensam.

Konsekvenserna av att ha blivit satt på plats av både män och kvinnor sedan barndomen genom stereotypa kvinnobilder är de flesta kvinnors öde. 

När du som kvinna börjar hävda dig på ett nytt sätt utmanar du dessa bilder, både hos andra och dig själv och riskerar att förskräckas av en Medusa i spegeln. Det är också då du riskerar andra kvinnors missunnsamma avund och kanske fördolda fiendskap.

Då är det lätt att låta tvivlen segra.

 

Att vara osedd

Det är i kontakten med andra vi blir till.

Föräldrar är också människor och kan ha svårt att göra upp med sina förutfattade förväntningar på den egna avkomman och möta sitt barn som en egen individ. 

Särskilt svårt kan det vara för mödrar att acceptera sina döttrars individualitet fullt ut. Somliga vill se dottern som en förlängning av dem själva, någon som skall realisera de drömmar de själva av någon anledning inte förverkligat. En del vill ha en liten docka att leka med på egna villkor och några avundas nästa kvinnogenerations erotiska vitalitet och sociala möjligheter.

Speciellt svårt är det om du som dotter behövt utstå dramatiska och kränkande, nedvärderande hatiska utspel från din mamma, grundade i omedveten avund. Avund mot din ungdom, sexuella möjligheter, utbildning och frihet - särskilt om pappa är svag och inte kraftfullt markerar gränser för utspelen. Om detta är din bakgrund kan du ha stort utbyte av att i en psykoterapi få diskutera igenom din historia för att få perspektiv på det du utsatts för och kunna ge upp falska förhoppningar om att det skall gå att tala din mamma tillrätta eller blidka hennes angrepp genom att vara henne underdånig.

En del fäder vill bara se en strålande söt och eftergiven liten prinsessa och beundrarinna. Somliga hade hellre fått en son och binder sin dotter till sig efter detta mönster. Några kämpar osäkert med incesttabuet, kramas lite för intimt, öppnar dörrar utan att knacka och blir omedvetet svartsjuka på eventuella pojkvänner vars fel ständigt påpekas.

Att systematisk få en del av din personlighet nedvärderad och negligerad eller exploaterad sänker ditt självförtroende, hämmar din initiativförmåga och minskar din ambitionsnivå. Att samtidigt utsättas för förväntningar att uppfylla stereotypa rollmönster från skola, medier och jämnåriga skapar hos många en stor förvirring kring den egna identiteten. 

Ideologiskt färgade feministiska teorier riskerar att försåtligt att skapa nya stereotypa bilder av hur du som kvinna bör känna, tänka och vara.

För många kvinnor innebär psykoterapi en omvälvande upplevelse av att bli sedda och hörda som för första gången!

 

Kvinnor och aggressivitet

Som kvinna är du kanske uppfostrad att gråta bort din berättigade vrede och inta en vädjande eller förförisk pose för att nå dina syften. Denna stukade hållning gör dig svag och utlämnad till den andres goda vilja även om  den ger dig framgång ibland. 

Kanske samlar du på dig så mycket vrede att du oartikulerat tappar kontrollen, eventuellt i samband med alkoholförtäring. Du blir då inte tagen på allvar utan snarast "förlåten" och ditt budskap trollas bort.

Förnekar du din vrede är det sannolikt att den sipprar fram som ironier, pikar, gnat eller provokationer och du riskerar att bli sedd som obehaglig och elak människa som lockar fram det sämsta hos sina närstående, även  barnen. Blir någon med outvecklad självkontroll utsatt kan följderna bli katastrofala för er båda och rent av leda till misshandel.

Om du sätter dig i sinnet att börja hävda dig mer direkt och rakryggat hamnar du i svårigheter som känns ovana. Kanske kan du hitta stöd hos någon klok medmänniska!

Det stöd som som du har tillgängligt från andra räcker kanske inte om ditt självförtroende är stukat. Då kan det vara idé att söka psykoterapi för att komma vidare. Depressioner är dubbelt så vanliga hos kvinnor som hos män!

 

Att vara subjekt

Varför har tjejer så svaga röster...

Att vara subjekt innebär att vara inlemmad i kulturen och samtidigt vara huvudperson i sitt eget liv. Många fler kvinnor än män hittar sin plats i samhället som bifigurer till sina partners, föräldrar, chefer eller barn.

Du lever då för någon annan och underkastar dig en annans tänkande, behov och vilja (oftast en mans men det kan också vara en kvinnas). Samtidigt avstår du från att tänka och känna själv eller åtminstone från att uttala din sanning högt, när det gäller. Detta innebär att du offrar en central del av din egen identitet. Undergivenhet innebär nästan alltid en (omedveten) fientlighet.

Att etablera dig som subjekt sker inte utan risker. Det kräver självförtroende och självkännedom. Och skapar självkänsla!  

Slavuppror möts alltid av motstånd - de forna härskarna och härskarinnorna fruktar att själva bli slavar och kan svårligen se jämlikhetens möjligheter. Det gäller att tänka klart och strategiskt.

 

Att vara objekt

När du kämpar för att vara subjekt kommer detta ofta i konflikt med din önskan att vara objekt, önskan att bli begärd.

Du kanske frestas tro att denna längtan måste utrotas ur din personlighet. Detta vore en ny stympning, knappast värd sitt pris. Ett av dina begär är väl faktiskt att vara begärd? Den svåra konsten är att behålla ditt centrum.

 

Fadersrelationen

Pappan är en mycket viktig gestalt i den uppväxande flickans liv. Hans trygga närvaro kan underlätta frigörelsen från modersrelationen och hjälpa till att lägga grunden till att våga relatera intimt som vuxen till vettiga män. 

Din självkänsla som könsvarelse hänger bl. a samman med hur din fadersrelation gestaltade sig, att han förstod uppskatta dig som ung kvinna och förmedla detta till dig utan att komma obehagligt nära. 

 

Kroppsfixering

Det må ligga en sanning i att unga män älskar med ögonen, snarare än med hjärtat. 

De skönhetsdrottningar jag personligen träffat har varit mycket osäkra på sitt värde och oftast olyckliga under ytan, föraktat sina beundrare och fruktat åldrandet. Jag tror att ingen varit älskad för sin skönhet, all uppvaktning till trots.  Att satsa på ett liv som dyrbart objekt leder till bitterhet och arrogans.

Till glädje för mode- och kosmetikindustri, plastikkirurger o s v lever väldigt många kvinnor med en helt överdriven  föreställning om utseendets betydelse och värdet i att kunna beslagta mäns blickar. Många kvinnor paraderar som dyrbart utstyrda ikoner, snarare än att ha kontakt med sitt inre. Som lustobjekt snarare än lustsubjekt.

Allvarliga ätstörningar, anorexi och bulimi, är numer ganska vanliga, allvarliga kvinnoproblem.

Många skyller sina relationssvårigheter på sitt utseende. Ofta har en elak kommentar gått rakt in i ditt medvetande och stannat där utan kritisk reflexion.

Den elaka kommentaren behöver inte komma från en åtrådd person och inte ens vara personligt riktad. Den kan t ex vara ett plumpt omdöme om en TV-figur uttalad vid ett tillfälle när dina försvar varit svaga. Dessa "sanningar" lever sitt eget liv, liknar vanföreställningar, och kan styra ditt livsförlopp om du inte får hjälp att tänka igenom den kränkning du upplevt. 

Ibland gäller tankarna något som objektivt kan kallas en defekt i utseendet - lika ofta är det något som ingen annan lägger märke till eller t o m något som andra finner attraktivt hos dig. Plastikkirurgi kan för en del vara en lösning och för andra förvärrar sådana ingrepp lidandet.

Moderskap

Madonnabilderna utgör fortfarande en levande och bjudande del av vårt kulturarv och diskuteras i mycket ringa omfattning ens i de radikalaste feministiska kretsarna. Som mamma förväntas du uppfyllas av helig rofylld glädje och hängivenhet.

Detta medför känslor av skuld och förtappelse om du inte enbart känner positiva känslor inför dina barn. Och vilken mamma är ständigt kärleksfull och tillgänglig?

Det är faktiskt naturligt att ibland vara irriterad och ointresserad - du är då i gott sällskap med de flesta andra mödrar. Det betyder inte att du är en dålig mor.

 

Menstruation

Det är viktigt att de vanliga humörsvängningar som äger rum i samband med menstruation inte bortförklaras med medicinsk jargong utan att du tar dina tankar och känslor på allvar och reflekterar över dem. 

Kanske har dina PMS-besvär sin botten i din egen attityd till din kvinnlighet. Kanske ser du det som ett olycksöde att vara född till kvinna?

 

Övergångsåldern

Att bli äldre och förlora fortplantningsförmågan kan ge upphov till en livskris hos många. Utseendet förändras. Om du har barn kanske dessa flyttar och om du har en relation kanske denna måste omprövas. 

Har du tidigare besvärats av ångest och depressioner kanske dessa problem återkommer med förnyad styrka i samband med att du mer konkret börjar förstå att ditt liv är ändligt.

En hel del av de möjligheter du tidigare kanske inte utnyttjat står dig inte längre  till buds. Du kan behöva stöd hos en psykoterapeut för att inte gå in i bitterhet och för att kunna orientera dig mot den nya frihet som du faktiskt har framför dig att göra något gott av resten av livet.

 

Kvinnlig utsatthet

Många kvinnor har varit utsatta för grova kränkningar och övergrepp och de flesta har någon gång haft anledning att frukta fysiskt eller psykiskt övervåld. Spåren av detta handikappar dig om du inte får hjälp att bearbeta det du varit utsatt för tillsammans med en förstående och klok person, som naturligtvis inte behöver vara en professionell psykoterapeut.

Att "bara" vara vittne till ett övergrepp kan vara lika traumatiserande som att själv vara utsatt för det! Despoter statuerar exempel för att kuva de övriga.

Det sämsta du kan göra är att förtiga det du varit med om och bära smärtan ensam, eventuellt av hänsyn till förövaren eller för att du själv skäms för att någon annan burit sig skamligt åt. Berätta och berätta igen till dess du känner dig färdig med det inträffade! 

Att vänta med bearbetningen till "rätt tillfälle" är också en utomordentligt dålig, men  vanlig idé, som försvårar läkningsprocessen. Du behöver mänsklig kontakt när såren är öppna och psykoterapi kan då vara avgörande!

Barnlöshet

Att tvingas acceptera att ditt liv inte kommer att omfatta barnafödande kan vara en mycket svår prövning och resultera i depression och bitterhet.

De nya medicinska teknikerna hjälper en del men försvårar för dem som inte lyckas.

 

uppdaterad 16-07-21

 

Our doubts are traitors,
And make us lose the good we oft might win
By fearing to attempt. 

(Measure for Measure, Shakespeare)

Medusa

Caravaggios Medusa med ormar i håret, speglad i Perseus´ sköld. 

Jag tror att vi alla (?), män som kvinnor har att att kämpa med en oftast omedveten skräck för kvinnlig styrka och sanningslidelse.

Rubriker:

Kvinnlig styrka

Att vara osedd

Kvinnor och aggressivitet

Att vara subjekt

Att vara objekt 

Fadersrelationen

Kroppsfixering

Moderskap

Menstruation

Övergångsåldern

Kvinnlig utsatthet

Barnlöshet

 

 

 


www.samtal.nu (c) 2016 Peter Walfridsson, Katarina Psykoterapigrupp, Tfn 08-615 11 11, e-mail